hamburger hamburger
logo

< Artykuły

BLOG - 29 września 2023

URODZINOWA LOTERIA PARAGONOWA

URODZINOWA LOTERIA PARAGONOWA

Jak już wiecie, Bella Clinica  6 października 2023 roku. obchodzi swoje drugie urodziny!

Z tej właśnie okazji, na znak naszej wdzięczności za Wasze zaufanie i lojalność, przygotowaliśmy wyjątkową niespodziankę.

Tylko w jednym, wyjątkowym dniu, 6 października, postanowiliśmy zorganizować loterię paragonową,

w której każdy z Was ma szansę wygrać atrakcyjne nagrody!

Jakie?

Gabinetowe wybielanie zębów (wartość nagrody 1000 zł).

 Zestaw kosmetyków IMAGE SKINCARE (wartość zestawu 800 zł),

 Zabieg na twarz do 400 zł.

Jak wziąć udział w loterii? To banalnie proste!

Wystarczy dokonać  zakupu w Bella Clinica właśnie 6 października,

a następnie wrzucić paragon opisany swoim imieniem, pierwszą literą nazwiska oraz numerem telefonu

do specjalnie oznaczonego pudełka, które znajdziecie przy rejestracji.

Każdy paragon to nowa szansa na wygraną!

Chcemy, aby urodzinowe świętowanie było wyjątkowe, a radosna atmosfera towarzyszyła nam przez cały dzień.

Nie przegapcie okazji, aby świętować razem z nami i zgarnąć fantastyczne nagrody!

Czekamy na Was 6 października w Bella Clinica. Razem uczynimy ten dzień niezapomnianym!

Już teraz zaznaczcie tę datę w swoich kalendarzach i przygotujcie się na dzień pełen emocji, atrakcji oraz niespodziewanych prezentów.

Do zobaczenia w Bella Clinica!

 

Poniżej przedstawiamy regulamin.

Zapoznaj się!

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem loterii w Bella Clinica (zwanego dalej “Loterią”), jest BELLA CLINICA SP. Z O.O. , z siedzibą na ul. ALEI RZECZYPOSPOLITEJ 4/151 W GDAŃSKU (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Loterii. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Loterii.

6. Wyniki konkursu będą podane na stronie Bella Clinica.

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Loterii sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY LOTERII

1. Uczestnikami Loterii mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Loterii;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Loterii;

3. W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODY

1. W Loterii przewidziano 3 nagrody – dla 3 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrody:

  • Gabinetowe wybielanie zębów (wartość nagrody 1000 zł).
  • Zestaw kosmetyków IMAGE SKINCARE, (wartość nagrody 800 zł)
  • Zabieg na twarz do 400 zł.

3. W przypadku wygranej Gabinetowego wybielania zębów, wykonanie zabiegu jest poprzedzone konsultacjami, w przypadku występowania przeciwwskazań stomatolog może odmówić wykonania zabiegu.

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju..

5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

6. Laureat nie może przekazać nagrody wskazanej przez siebie osobie.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Loteria jest dostępna w placówce BELLA CLINICA

2. Loteria trwa w dniu 6.10.2023 r.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Loterii jest:

  • podpisanie paragonu za zakupy wykonane dnia 6.10.2023 imieniem, pierwszą literą nazwiska i numerem telefonu
  • wrzucenie paragonu do pojemnika na losy

2. Informacje o wynikach loterii będą dostępne na stronie internetowej – bellaclinica.pl i na profilach w portalach społecznościowych

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Loterii jest dla każdego kto dokonał zakupu w dniu 6.10.2023 r.

2. Warunkiem uczestnictwa w Loterii jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Loterii, a także na podstawie wylosowanego paragonu.

4. Spośród wrzuconych paragonów Organizator wyłoni 3 zwycięzców.

5. Zwycięzca Loterii zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem portali społecznościowych kliniki oraz poprzez wiadomość telefoniczną maksymalnie 3 dni robocze od losowania.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Loterii, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego imienia i nazwiska.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Loterii Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem w szczególności uczestników, którzy ingerują w mechanizm działania Loterii;

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Loterii.

2. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Loterii i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Loterii przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Loterii nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Loterii, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Loterii lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Loterii w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Loterii, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Loterii, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.10.2023 r. i obowiązuje do 6.10.2023 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Loterii będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

WYNIKI

OGŁASZAMY WYNIKI LOTERII PARAGONOWEJ!

Dziś nadszedł czas, aby ujawnić szczęśliwców, którzy wygrali nasze atrakcyjne nagrody:

  • Gabinetowe wybielanie zębów (wartość 1000 zł).
  • Zestaw kosmetyków IMAGE SKINCARE (wartość 800 zł).
  • Zabieg na twarz do 400 zł.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej loterii!

Serdecznie gratulujemy Pani Darii, Pani Katarzynie i Pani Ani?.

Cieszymy się, że już niebawem spotkamy się i Panie odbiorą swoje nagrody!

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług w przyszłości! Kto wie, może kolejne atrakcyjne konkursy już wkrótce?

 

 

BLOG - 6 września 2023

2 Urodziny Bella Clinica!

BLOG - 9 października 2023

Wygraj modelowanie ust - KONKURS URODZINOWY!
ikona ikona ikona