hamburger hamburger
logo

Polityka prywatności i regulamin

 

 

1. O NAS

 

 1. Właścicielem www.bellaclinica.pl i administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, jest BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem: al. Rzeczypospolitej 4/151, 80-369 Gdańsk, nip 584 280 61 95 adres poczty elektronicznej: office@bellaclinica.pl. („Administrator”)
   
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz sklep internetowy i jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu internetowego jest środkiem wdrożonym przez Administratora, którego celem jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych udostępnionych Administratorowi przez podmioty danych, a nadto informowanie podmiotów danych o obowiązującej w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Administratora procedurze postępowania z danymi osobowymi, w tym w szczególności o celach i podstawach prawnych przetwarzania oraz kategoriach odbiorców, którym dane osobowe przetwarzane przez Administratora są dalej przekazywane, oraz realizacja przez Administratora wobec Podmiotów danych obowiązku informacyjnego wynikającego z treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwane dalej „RODO”) w pozostałym zakresie.
   
 2. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
   
 3. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego.
   
 4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją, zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego, dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.
   
 5. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym. Przykładowo, jeżeli Usługobiorca zamierza korzystać z Konta, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Konta.
   
 2. Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące Usługobiorcy lub jego przedstawicieli w następujących celach:
   

  • zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej,
  • wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych,
  • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych i mediacyjnych,
  • udokumentowanie stosunków umownych w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych,
  • prowadzenie marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora, w tym za pośrednictwem korespondencji e-mailowej typu newsletter,
  • obsługa reklamacji i roszczeń wynikających z uprawnień z tytułu rękojmi
    
 3. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców korzystających z Serwisu Internetowego:
   

  • imię i nazwisko Usługobiorcy,
  • adres poczty elektronicznej,
  • Nazwa Organizacji współpracującej,
  • Nazwa Oddziału Organizacji współpracującej,
  • Numer telefonu usługobiorcy
    
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego, w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego oraz w jego Regulaminie.
   
 5. Dane osobowe dotyczące Usługobiorcy mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub do innych osób lub podmiotów trzecich – w zakresie w jakim i w przypadkach w których obowiązek ich udostępnienia nakładają na Administratora przepisy prawa. Ponadto, Dane osobowe dotyczące Usługobiorcy mogą być również przekazywane podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi z zakresu księgowości i rachunkowości oraz usług prawnych na podstawie odrębnej umowy.
   
 6. Administrator oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem powierzonych mu danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. Administrator dokonuje regularnej weryfikacji i aktualizacji stosowanych przez niego środków technicznych i organizacyjnych, tak aby zapewnić powierzonym danym osobowym adekwatny stopień ochrony. 
 7. Administrator oświadcza, że celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wprowadził Politykę Ochrony Danych Osobowych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest środkiem wdrożonym przez Administratora zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 RODO, którego celem jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Administratora procedury postępowania z danymi osobowymi, w oparciu o którą ich przetwarzanie przez Administratora odbywać się będzie się zgodnie z RODO.
 8. Przetwarzanie danych osobowych w ramach celów wskazanych powyżej w punkcie 3 ust. 2 obejmuje w szczególności ich zbieranie, modyfikowanie, przechowywanie, przeglądanie, aktualizowanie, analizowanie, i archiwizowanie.
   
 9. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane, związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego (np. liczba Usługobiorców) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające z Serwisu.
   
 10. Dane osobowe dotyczące Usługobiorcy będą przechowywane przez Administratora przez następujący okres:
   

  • w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą prawną ich przetwarzania przez Administratora jest fakt, iż jest ono niezbędne do prawidłowego wykonania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tejże umowy,
  • w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą ich przetwarzania przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes – do czasu odpadnięcia tej podstawy przetwarzania, w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń Administratora oraz roszczeń Usługobiorcy wynikających z łączącego ich stosunku prawnego, zakończenia bytu prawnego Administratora lub prawomocnego albo ostatecznego ustalenia lub zasądzenia lub zaspokojenia lub obrony roszczenia lub innego uprawnienia Administratora lub Usługobiorcy w postępowaniu sądowym, arbitrażowym, administracyjnym, sądowoadministracyjnym, egzekucyjnym lub mediacyjnym,
  • w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą ich przetwarzania jest to, iż jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do czasu odpadnięcia tej podstawy przetwarzania.

 

4. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
   
 2. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
   

  • realizacja podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego, takich jak: identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania oraz przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
  • dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);
  • zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego.
    
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych, dostępnych na rynku, domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
   
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
   
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
   

  • w przeglądarce Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  • w przeglądarce Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%25C5%2582%25C4%2585czanie%20i%20wy%25C5%2582%25C4%2585czanie%20obs%25C5%2582ugi%20ciasteczek
  • w przeglądarce Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/hub/4338813/windows-help
  • w przeglądarce Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
  • w przeglądarce Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
  • w przeglądarce Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
    
 6. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
   
 7. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług Google AdWords dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w celu dostosowania reklamy w wyszukiwarce Google. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
   
 8. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług FaceBook Pixel dostarczanych przez firmę FaceBook Inc. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

 

5. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego danych osobowych, niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
   
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej w punkcie 3 ust. 2 lit a) jest to, iż jest ono niezbędne do wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej w punkcie j3 ust. 2 lit. b) est to, iż jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w pozostałych celach wskazanych powyżej w punkcie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

 

6. PRAWA PODMIOTU DANYCH ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

A. Prawo do informacji

 1. Administrator, podczas pozyskiwania danych osobowych, jest zobowiązany podać osobie, od której dane pochodzą, wszystkie następujące informacje:
   

  • swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela,
  • gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
  • cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania,
  • informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją,
  • gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
  • informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
    
 2. Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zobowiązany jest on poinformować podmiot danych o tym innym celu oraz udziela jemu wszelkich innych stosownych informacji.

B. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzaniedanych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

C. Prawo dostępu do danych osobowych

 1. Podmiot danych jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące jego Dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  • cele przetwarzania;
  • kategorie odnośnych danych osobowych;
  • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od podmiotu danych – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
    
 2. Administrator jest zobowiązany dostarczyć Podmiotowi danych kopię Danych osobowych. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli Podmiot danych zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

D. Prawo do żądania sprostowania i usunięcia danych osobowych

 1. Podmiot danych ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, podmiot danych ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
   
 2. Podmiot danych jest uprawniony do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   

  • dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • podmiot danych cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • podmiot danych wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub podmiot danych wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
    
 3. Uprawnienia podmiotu danych wskazane w punkcie 2 powyżej nie obowiązują w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) RODO i art. 9 ust. 3 RODO do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że uprawnienie to uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania.
   
 4. Administrator jest zobowiązany do przekazania podmiotowi danych informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie znacznego wysiłku.

E. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 1. Podmiot danych ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w następujących przypadkach:
  • Podmiot danych kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie ich prawidłowości,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Podmiot danych sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, domagając się w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne podmiotowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • Podmiot danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu podmiotu danych.
    
 2. Administrator jest zobowiązany do przekazania podmiotowi danych informacji o ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie znacznego wysiłku.

F. Prawo do przenoszenia danych osobowych

 1. Podmiot danych jest uprawniony do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe dostarczone Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz a) w oparciu o zgodę podmiotu danych lub b) jest niezbędne dla wykonania umowy.
   
 2. Wykonując uprawnienie określone powyżej, podmiot danych ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Uprawnienie to nie może również niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych podmiotów.

G. Prawo do sprzeciwu i prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach

 1. Podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
   
 3. Jeżeli podmiot danych wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
   
 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, podmiot danych ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jego danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
   
 5. Podmiot danych ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, chyba że decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a Administratorem; jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów podmiotu danych lub opiera się na wyraźnej zgodzie podmiotu danych.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego.
   
 2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione:
   

  • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
  • Certyfikat SSL.
    
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności w sprawach związanych z postanowieniami niniejszej polityki prywatności, Usługobiorca powinien kontaktować się z Administratorem przy zastosowaniu następujących danych kontaktowych:
  BELLA CLINICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ al. Rzeczypospolitej 4/151, 80-369 Gdańsk, adres poczty elektronicznej: office@bellaclinica.pl

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 

 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady świadczenia i korzystania z usług BELLA CLINICA z siedzibą Alei Rzeczypospolitej 4 (zwanego dalej “Kliniką kosmetologii estetycznej”) nip 584 280 61 95
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Usługach lub Zabiegach, rozumie się przez to wszystkie usługi lub zabiegi świadczone przez pracowników Kliniki kosmetologii estetycznej na rzecz klientów w jej siedzibie.
 3. Klientem Kliniki kosmetologii estetycznej może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia powyżej 13 roku życia posiadająca zgodę swojego prawnego opiekuna lub osoba niepełnoletnia poniżej 13 roku życia przebywająca w Klinice pod opieką swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.
 4. Skorzystanie z dowolnej Usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

 

2 UMAWIANIE WIZYT

 1. Klient ma możliwość wcześniejszego umówienia wizyty poprzez serwis lub aplikację Booksy lub telefonicznie.
 2. Zasady umawiania wizyt przez Booksy określają Warunki korzystania z serwisu – Booksy, dostępne na stronie https://booksy.com/pl-pl/p/terms.
 3. Klinika kosmetologii estetycznej zastrzega sobie prawo pobierania zadatku przy rezerwacji wybranych Usług, zwłaszcza w przypadku klientów, którzy co najmniej 3 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie.
 4. O zadatku i jego kwocie klient zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty.
 5. Klinika kosmetologii estetycznej zastrzega sobie prawo do odmowy umówienia wizyty i odmowy wykonania Usługi w przypadku klientów, którzy co najmniej 3 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie.
 6. Klient, który nie wpłacił zadatku, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 24 godziny przed jej terminem. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie.
 7. Klient, który wpłacił zadatek, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 72 godziny przed jej terminem i odzyskać kwotę wpłaconego zadatku. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 72 godziny przed jej terminem skutkuje zatrzymaniem zadatku przez Klinikę kosmetologii estetycznej. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie.
 8. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie.
 9. W przypadku spóźnienia klienta Klinika kosmetologii estetycznej zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi, o czym klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania. Za skróconą Usługę obowiązuje pełna odpłatność.
 10. W przypadku spóźnienia klienta Klinika kosmetologii estetycznej zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez klienta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie. W tym przypadku Klinika zachowa ewentualny zadatek wpłacony wcześniej przez klienta.
 11. Jeśli Klinika kosmetologii estetycznej odwoła umówioną wizytę, a został wpłacony zadatek, zostanie on zwrócony klientowi.
 12. Jeśli wykonanie Usługi opóźni się z winy Kliniki kosmetologii estetycznej, Usługa nie zostanie skrócona.

 

3 KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

 1. W trosce o bezpieczeństwo klientów przed przystąpieniem do Zabiegu pracownik przeprowadza wywiad, który ma na celu ustalić, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu.
 2. Klient zobowiązuje się do udzielenia pracownikowi odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Klinika kosmetologii estetycznej nie ponosi odpowiedzialności za powikłania pozabiegowe lub działanie niepożądane stosowanych preparatów, jeśli nastąpią w konsekwencji zatajenia informacji o stanie zdrowia przez klienta.
 4. Klinika kosmetologii estetycznej zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, jeśli pracownik przeprowadzający wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania.

 

 • 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych klientów jest Klinika kosmetologii estetycznej.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu realizacji umów (wykonania Usług).
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania każdej umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Dane osobowe klienta mogą podlegać profilowaniu.
 7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

 • 5 STANDARDY HIGIENICZNE
 1. Salon ściśle przestrzega wymogów sanitarnych sanepidu w zakresie utrzymania porządku, obowiązku dezynfekcji powierzchni oraz wytycznych na czas epidemii.
 2. Stanowiska przeznaczone dla klientów są dezynfekowane po każdej wizycie.
 3. Po wejściu do kliniki Klient ma obowiązek zdezynfekować ręce przy użyciu wskazanego preparatu.
 4. Jeśli nie przeszkadza to w wykonaniu Usługi, klient ma obowiązek nosić w salonie maseczkę i rękawiczki jednorazowe.
 5. Narzędzia używane w Zabiegach są jednorazowe lub wielorazowe poddawane sterylizacji.
 6. Do sterylizacji, dezynfekcji i czyszczenia używane są wyłącznie środki dopuszczone do stosowania w klinikach medycyny estetycznej.

 

 • 6 PŁATNOŚCI
 1. Klient ma możliwość płatności za Usługi w klinice gotówką, kartą płatniczą lub kartą podarunkową lub poprzez stronę internetową.
 2. Zadatek należy uiścić gotówką lub kartą na miejscu albo przy pomocy płatności online, poprzez link wysłany przez Klinikę kosmetologii estetycznej w wiadomości SMS.
 3. Cennik Usług dostępny jest w Klinice i na stronie https://bellaclinica.pl/oferta/ .
 4. Klinika kosmetologii estetycznej zastrzega sobie prawo do dowolnego przyznawania rabatów.
 5. Klinika kosmetologii estetycznej zastrzega sobie prawo do organizowania promocji, których zasady określone będą we właściwych regulaminach promocji.
 6. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.
 • 7 ODSTĄPIENIE
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej centrum medycznego przysługuje wyłącznie osobie, która dokonała zakupu.
 2. Odstąpienie od zakupionej usługi za pośrednictwem strony internetowej centrum medycznego może nastąpić w ciągu 14 dni od daty dokonania zakupu.
 3. W takim przypadku należy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: Bella Clinica Sp. z o.o. Al. Rzeczypospolitej 4/151 80-369 Gdańsk
 4. W oświadczeniu należy podać pełne dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres emailowy) oraz datę dokonania zakupu.
 5. Po otrzymaniu oświadczenia, Centrum medyczne zwróci nabywcy kwotę równą wartości zakupionej usługi, z zastrzeżeniem, że zwrot pieniędzy jest niemożliwy, lecz możliwa jest wymiana na inną usługę o tej samej wartości lub w formie bonu upominkowego.
 6. Wydanie towaru lub wykonanie usługi jest uznawane za dokonane dopiero po zapłaceniu przez nabywcę ceny za zakupioną usługę.
 7. Centrum medyczne może odmówić wymiany usługi w przypadku, gdy nabywca nie jest w stanie wykazać, że wykonał płatność za zakupioną usługę.

 

 • 8 BONY I KARNETY
 1. Klinika kosmetologii estetycznej prowadzi sprzedaż kart podarunkowych i karnetów.
 2. Karnety uprawniają do odbycia określonej karnetem liczby takich samych Zabiegów, w określonym na karnecie czasie.
 3. Karty podarunkowe są bonami kwotowymi na okaziciela, które mogą służyć jako środek płatniczy w Klinice kosmetologii estetycznej.
 4. Karnety i karty podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
 5. W przypadku płatności kartą podarunkową nie wydaje się reszty. Kwotę pozostałą na karcie można wykorzystać na kolejne zakupy.
 6. Jeśli klient chce wykorzystać kartę podarunkową do zakupu produktu lub usługi o wartości większej, niż kwota wskazana na bonie, różnicę w cenie może dopłacić gotówką lub kartą.
 7. Zabieg umówiony w ramach karnetu, na którym klient nie pojawi się bez wcześniejszego odwołania rezerwacji, przepada i zostaje odliczony od liczby zabiegów na karnecie. Pozostałe zabiegi w ramach karnetu wciąż mogą zostać wykorzystane.
 8. Karnety nie mogą zostać przekazane innej osobie.
 9. Karty podarunkowe mogą zostać przekazane innej osobie.

 

 • 9 REKLAMACJE
 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usługi. Powinien to zrobić w ciągu 5 dni od jej wykonania lub wystąpienia powikłań wywołanych Zabiegiem.
 2. Klient ma prawo żądać zwrotu całości lub części kosztów Usługi albo wykonania nieodpłatnych poprawek.
 3. Reklamację należy złożyć na piśmie, osobiście w klinice lub listem poleconym.
 4. Klinika kosmetologii estetycznej ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klinika kosmetologii estetycznej spełni żądania klienta.
 6. W przypadku odpowiedzi odmownej, klient ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Na rozpatrzenie odwołania Klinika ma 14 dni kalendarzowych.
 7. Klient nie ma prawa odmówić zapłaty za wykonaną Usługę.
 8. Klinika kosmetologii estetycznej nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po poprawnie przeprowadzonym Zabiegu, poprzedzonym poprawnie przeprowadzonym wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania Zabiegu.
 9. Klinika kosmetologii estetycznej nie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych.

 

 • 10 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
 1. Zabrania się palenia papierosów na terenie Kliniki kosmetologii estetycznej.
 2. Zabrania się wprowadzania na teren Kliniki kosmetologii estetycznej zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących.

 

 

 • 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Usług i certyfikatów poświadczających umiejętności pracowników Kliniki kosmetologii estetycznej.
 2. W przypadku kwestii spornych nieuwzględnionych w Regulaminie Klinika kosmetologii estetycznej zobowiązuje się do podjęcia próby polubownego ich rozwiązania.
 3. Klinika kosmetologii estetycznej zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w mediach społecznościowych Kliniki kosmetologii estetycznej i na jego stronie internetowej, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem, w którym zmiany zaczną obowiązywać.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021 roku.
ikona ikona ikona