hamburger hamburger
logo

Regulamin konkursu Dzień Kobiet

Konkurs z okazji Dnia Kobiet – Bella Clinica

§1

 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Bella Clinica z siedzibą w Gdański Al. Rzeczypospolitej 4/151 ,

NIP: 5842806195

 1. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

§2

 Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook oraz Instagram.
 3. Konkurs trwa od 28.02.2022r. do 08.03.2022r.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 09.03.2022r. na naszym profilu na Facebook oraz Instagram.
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram znajdującym się pod adresem: https://www.instagram.com/bella_clinica/.

 

§3

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na: opisaniu w komentarzu jak powinien wyglądać wymarzony Dzień Kobiet
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłonione 1, 2 oraz 3 miejsce.
 4. Wygrywa post z największa ilością polubieni.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook lub Instagram.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

 

 

§4

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest:

I nagroda – dowolny zabieg na twarz GENEO + tripollar RF

II nagroda – 50% rabatu na dowolny zabieg na twarz GENEO + tripollar RF

III nagroda – 20 % rabatu dowolny zabieg na twarz GENEO + tripollar RF

 1. Nagrodę można odebrać osobiście w Bella Clinica.
 2. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 09.05.2022r. po tym czasie Nagroda traci ważność.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 7. Konkurs skierowany jest do osób lubiących fanpage Bella Clinica.

 

§5

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@bellaclinica.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis „Konkurs z okazji Dnia Kobiet” .
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 

§6

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Bella Clinica. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: (adres e-mail).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Bella Clinica
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

 

 

§7

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Bella Clinica
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
ikona ikona ikona